Klik hier om door te gaan naar de volgende pagina "Sessieverloop"

Wat is regressie-therapie?

Regressie­therapie is een van de modernste vormen van psycho­therapie die zonder hypnose toegang verschaft tot het onder­­bewust­zijn. Daar­mee zijn de oor­zaken van de meest uiteenlopende problemen te verkennen: lichamelijk, psychisch of emotioneel. Contact maken in het onder­­bewuste met de diepste oorzaken hiervan geeft zeer snel inzichten en lost deze problemen op. Deze aanpak van klachten leidt tot bewust­wording en activeert het zelf­­helend vermogen.

 

 

Waarvoor is regressiE-therapie geschikt?

Aanleidingen voor therapie kunnen zijn: lichamelijke, geestelijke of psycho­somatische problemen.

 

Regressietherapie is geschikt voor iedereen die wil werken aan zijn of haar problemen en daar­over kan communiceren.

 

In het bijzonder is regressie­­therapie geschikt voor lichamelijke en/of geestelijke klachten die om medisch onverklaar­bare redenen niet goed herstellen, of steeds opnieuw problemen blijven veroorzaken.

Waarvoor wordt regressietherapie het vaakst ingezet?

Lang niet alle gevallen waarvoor de hulp van regressietherapie wordt ingeroepen zijn even zwaar zoals hieronder is beschreven. Ook voor eenvoudige kwaaltjes als een traanoog, droge hoest, huidaandoeningen of aanhoudende rugpijn kan regressietherapie snel helpen.


Top 10 van aanleidingen voor regressietherapie

 1. Lichamelijke aandoeningen zonder duidelijke medische verklaring
 2. Psychische problemen
 3. Onbestemde gevoelens en vage klachten
 4. Angsten, fobieën, dwanggedachten en -handelingen
 5. Burn-out, somberheid en depressies
 6. Levensvragen en zingeving
 7. Relatie- en seksuele problemen
 8. Eetproblemen en overgewicht
 9. Traumaherstel
 10. Bindingsangst en verlatingsangst

Lichamelijke klachten

De meeste defecten aan het menselijk lijf herstellen van­zelf. Op een schaafwond komt een korstje. Onder de korst repareert het lichaam de defecte cellen. Bij ernstiger ongelukken zoals een gebroken been, kan een arts hulp bieden door het been te zetten en te fixeren in gips zodat het bot weer ongestoord aan elkaar kan groeien.

Het kan echter gebeuren dat dit proces op een of andere manier verstoord is geraakt en het lichaam niet goed geneest. Wanneer de reguliere geneeskunde niet het gewenste resultaat heeft en de oorzaak daarvan on-verklaarbaar is, kan regressietherapie wellicht uitkomst bieden door het zelf­herstel­lend vermogen van het lichaam te reactiveren.


Onverklaarde lichamelijke kwalen

Voor sommige aandoeningen die niet of niet goed reageren op reguliere medische behandeling kan regressietherapie als complementaire zorg uitkomst bieden. Door een benadering vanuit een ander paradigma kan de diepere oorzaak van een probleem worden achterhaald of kan anderszins worden bewerkstelligd dat allopathische behandeling beter aanslaat.

Voorbeelden lichamelijke klachten

Voorbeelden van onverklaarde fysieke problemen waarbij regressietherapie effectief bleek: aangezichts­pijnen, anorexia nervosa, benauwd­heid, buik­klachten, brandende of tranende ogen, buikpijn, burn-out, chro­nische hoofdpijn, chronisch vermoeid­heids­syndroom (CVS), conversie­stoornis, duizeligheid, epilepsie, erectie­stoor­nis­sen, even­wichts­­stoor­nissen, gewrichtspijn, hart­kloppingen, hoest, hoge bloed­druk, impo­tentie, jeuk, maag- en darm­problemen, myal­gische encephalo­myelitis (ME), obesitas, oor­suizen (tinnitus) onverklaar­bare lichame­lijke klachten, pijn op de borst, plas­­problemen, rugpijn, slik­problemen, spas­tische of prikkelbare darm (irritable bowel syndrome, IBS), spier­trekkingen, toe­vallen, uit­vals­­­verschijnselen, vaginisme, verlammings­­verschijnselen, verstopping, zwaar­lijvigheid, enzovoort.


ME, CVS en fibromyalgie

Chronische vermoeidheidsziektes komen steeds vaker voor. Onverklaarbare extreme uitputting, alge­hele malaise, spier- of gewrichts­pijn op diverse plaatsen en slaap­stoornissen zijn de voor­naamste symptomen. Onbegrip vanuit de omgeving en isolement zijn vaak een gevolg. De ME/CVS-Stichting Nederland schat het aantal patiënten in dit land tussen de 60.000 en 150.000.

Psycho-somatische klachten

Aandoeningen die tot uiting komen in het lichaam en waar­voor geen fysieke verklaring is, worden bestempeld als psycho­somatisch. Vaak is dit extra frustrerend voor patiënten. Zij lijden immers aan iets waar artsen weinig mee kunnen. Het advies is dan regelmatig 'er maar gewoon mee te leren leven'. Dit kan aanleiding zijn voor een lange zoektocht in ander­soortige circuits, met soms wisselende successen.


Schijnbaar onverklaarbaar

Regressietherapie gaat als vorm van natuur­genees­kunde uit van een ander para­digma dan de regu­liere genees­kunde. Daar­door zijn veel verschijn­selen relatief eenvoudig te ver­klaren, echter op een manier die (nog) niet goed meet­baar is volgens de maat­staven van de heden­daagse weten­schap. Het belang­rijkste is dat u van uw klachten afkomt.

Voorbeelden van psycho-somatische klachten

Voorbeelden van psychosomatische klachten: allergie, bekken­instabiliteit, burn-out, fibro­­myalgie, chronisch vermoeidheids­syndroom, fantoompijn, hyperventilatie­syndroom, functionele hypo­glykemie, meer­voudige chemische over­gevoeligheid (multiple chemical sensitvity MCS), migraine, repetive strain injury (RSI), spas­mofilie, stress, whiplash, enzovoort.


 • Seksueel misbruik

 • "Bijna 40 procent van de vrouwen heeft voor hun zestiende levensjaar een of meer negatieve ervaringen met seksueel misbruik;

Bijna 15 procent van de vrouwen heeft voor hun zes­tiende levensjaar een of meer negatieve seksuele ervaringen met een familielid;

De meest voorkomende leeftijd waarop mis­bruik voor­komt is ligt tussen de acht en twaalf jaar;

Buitenlandse studies tonen aan dat drie tot negen procent van de jongens mis­bruik­ervaringen kent. In Nederland is hier nog geen landelijk onderzoek naar gedaan."

(Bron: Seksueel misbruik van kinderen, een uitgave van het ministerie van Justitie.)

Gevolgen

De gevolgen van seksueel misbruik kunnen lang aan­­houden: angst, agitatie, concentratie­verlies, laag zelf­beeld, zelf­beschadiging, depressiviteit, seksuele problemen, isolatie, nacht­merries, dissociatie, ontwikkelings­regressie, PTSS, risico op herhaling of dader­gedrag en psycho­somatische klachten.

Psychische klachten

Niets is zo onpeilbaar als de menselijke geest. Onzichtbaar, onmetelijk, maar heel goed voel­baar. Als er problemen mee ontstaan, kunnen ze allesomvattend raken waarin het lichaam, de partner en de rest van de omgeving wordt mee­gesleurd. Op deze klachten rusten de grootste taboes. Op het oog lijkt er soms niets aan de hand. Maar van binnen...


Psychisch herstel

Op het raakvlak van lichaam en geest is regressie­therapie een uitermate geschikte aanpak. De therapie werkt snel, gaat naar de kern en werkt grondig.

Voorbeelden van psychische klachten

Voorbeelden van psychische problemen waar­voor regressietherapie een goede remedie blijkt: angsten, blok­kades, burn-out, depressie, dwang­gedachten en dwang­handelingen, eet­stoornissen (anorexia en boulimie), existentiële vragen, faal­angst, geestelijke problemen, geweld en seksueel misbruik, identiteits­vragen, incest, labiliteit, lethargie, lusteloos­heid, macht en controle, meer­­voudige persoon­lijk­­heden, minder­waardig­­heids­­­complex, mis­kraam, nervositeit, onzekerheid, over­gevoeligheid, over­spannenheid, para­normale manifestaties, post­­trauma­tische stress-stoornis (PTSS), plein­vrees, psychoses, psycho­­somatische klachten, relatie­­problemen, remmingen en blok­kades, rouw­­verwerking, seksuele problemen, slacht­offer­schap, slapeloosheid, smet­vrees, stemmen horen, stress, suïci­daliteit, talenten ontdekken, tics, trauma­herstel, onveilige hechting, onzekerheid, uitstel­gedrag, vaagheid, vage klachten, verslavingen, verwardheid, werk­gerelateerde problemen, woede­­aanvallen, zelf­realisatie, zelf­moord­­gedachten, zingeving, enzovoort.


Depressiviteit

"In 2012 gaf 27 procent van de inwoners van 12 jaar of ouder aan dat ze ooit in hun leven minstens twee weken achter elkaar somber of depressief waren. Ruim 10 procent van de bevolking was in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek somber of depressief. Dit komt overeen met 1,5 miljoen mensen."

(Bron: Rapport Depressiviteit en antidepressiva in Nederland, een uitgave van het Centraal Bureau voor Statistiek.)

Unieke benadering van unieke problemen

Regressietherapie berust op de combinatie van een unieke cliënt met een uniek probleem en een unieke therapeut.

Het samengaan van deze drie unieke factoren maakt iedere sessie een volstrekt unicum.

Wanneer is regressie-therapie minder aangewezen?

Regressietherapie is geschikt voor iedereen die wil werken aan zijn of haar problemen en daar­over kan com­mu­ni­ceren. Wan­neer dit niet het geval is, wordt de therapie­vorm daardoor bemoeilijkt. Hier­onder zijn contra-indicaties beschreven.

Wanneer is regressietherapie minder geschikt?

Om te kunnen werken met mensen gediagnos­tiseerd met borderline zijn vooraf­gaand aan de therapie vaak extra coachingsessies nodig.

Zwangere vrouwen kunnen regressie­therapie ondergaan, tenminste als zij dit vooraf melden zodat de therapeut hier­mee rekening kan houden.

Wanneer is regressietherapie onmogelijk?

Regressietherapie is niet goed mogelijk bij verslaafden wanneer zij nog onder invloed zijn aan bijvoor­beeld alcohol of drugs tijdens een sessie. Het is nood­zakelijk geen alcohol of drugs te consumeren drie dagen vooraf­gaand aan een sessie.

Tijdens een acute psychose is regressie­therapie ten strengste af te raden. Zodra de acute fase is geluwd, zijn goede tot zeer goede resultaten te behalen.